Thomas Heatherwick, artiste et designer anglais connu pour son utilisation innovante...

4